Hof van Cassatie - Arrest van 24 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
24-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120524-3
Rolnummer :
C.11.0492.N

Samenvatting

Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen in de zin van artikel 12, § 1, van het WIB92, worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze fysieke of geestelijke zorg verstrekken (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.11.0492.N

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de per-soon van de minister-president, met kantoor te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Financiën, Werk, Sport, Begroting en Ruimtelijke Ordening, met kantoor te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 19,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

TELE-ONTHAAL OOST-VLAANDEREN vzw, met zetel te 9000 Gent, Roosakker 6, die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder Philippe De-keyser, met kantoor te 9000 Gent, Ravensteinstraat 2,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 4 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 januari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 253, 1°, WIB92 (Vlaams Gewest) stelt het kadastraal inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen van onroerende goe-deren vrij van onroerende voorheffing.

Krachtens artikel 12, § 1, WIB92 is onder meer het kadastraal inkomen van de on-roerende goederen of delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het vestigen van hospita-len, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensio-neerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen vrijgesteld.

Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze fysieke of geestelijke zorg verstrekken.

2. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 743,39 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 24 mei 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van grif-fier Kristel Vanden Bossche.