Hof van Cassatie - Arrest van 24 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
24-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131024-3
Rolnummer :
C.12.0288.N

Samenvatting

Tantièmes, ook al worden zij fiscaalrechtelijk als bezoldigingen aangezien, zijn vennootschapsrechtelijk als een variabele vergoeding in functie van de winst te beschouwen en niet als een bezoldiging.

Arrest

Nr. C.12.0288.N

1. RAMAN bvba, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 638,

2. MORNIE ERNEST - HOEBEKE, BRANDSTOFFEN nv, met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 638,

eiseressen,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de eiseressen woonplaats kiezen,

tegen

1. R.,

2. M.,

3. RAMAN CONTROLE & CONSULTING bvba, met zetel te 9070 Heus-den, Melkwegel 42,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 9 januari 2012.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een mid-del aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 32, tweede lid, 1°, WIB92 behoren tantièmes tot de bezol-digingen van de bedrijfsleiders.

Krachtens artikel 320 Vennootschappenwet worden tantièmes beschouwd als winstuitkeringen, die slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen worden toege-kend.

2. Uit deze bepalingen volgt dat tantièmes, ook al worden zij fiscaalrechtelijk als bezoldigingen aangezien, vennootschapsrechtelijk als een variabele vergoeding in functie van de winst te beschouwen zijn en niet als een bezoldiging.

3. De appelrechter die oordeelt dat tantièmes, afgezien van de fiscaalrechtelij-ke gevolgen ervan, een variabele vergoeding uitmaken in functie van de winst en geen bezoldiging, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. Artikel 320, § 1, Vennootschappenwet bepaalt de voorwaarden waaronder geen winstuitkering mag geschieden en legt bijzondere voorwaarden op voor de berekening van het netto-actief in geval van uitkering onder de vorm van tantiè-mes.

5. Het is aan de algemene vergadering om bij de winstverdeling desgevallend tantièmes toe te kennen met inachtneming van deze bepaling. Hierbij komt het de algemene vergadering toe om, behoudens beperking van dit recht in de statuten, de modaliteiten van deze uitkering aan de bestuurders te bepalen. Het staat de al-gemene vergadering in beginsel vrij deze uitkering enkel toe te kennen aan de be-stuurders die door hun prestaties hebben bijgedragen tot het resultaat van het des-betreffende boekjaar, ook al zijn deze op het ogenblik van de beslissing van de al-gemene vergadering geen bestuurders meer van de vennootschap.

6. In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht.

7. De appelrechter betitelt enkel de eerste twee verweerders als "geïntimeer-den".

8. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechter wanneer hij ge-wag maakt van de "geïntimeerden" hieronder ook de derde verweerster viseert, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

9. De in het onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid is van juridische aard.

10. Het als geschonden aangewezen artikel 149 Grondwet is vreemd aan de al-dus aangevoerde grief, zodat het onderdeel niet ontvankelijk is.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseressen op 820,16 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit raadsheer Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 24 oktober 2013 uitgesproken door raadsheer Beatrijs Deco-ninck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

V. Kosynsky A. Lievens G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck