Hof van Cassatie - Arrest van 25 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
25-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131025-2
Rolnummer :
C.13.0444.F

Samenvatting

De omstandigheden dat de afgevaardigd bestuurder en de financieel directeur van een vennootschap rechters in handelszaken zijn in de rechtbank van koophandel waarvoor zij een gedingpartij is, zijn niet van dien aard dat ze bij de verzoekster tot onttrekking van de zaak aan de rechter en bij derden een gewettigde verdenking zouden doen ontstaan betreffende de geschiktheid van die rechtbank om met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de zaak kennis te nemen; die rechtbank is immers samengesteld uit een aanzienlijk aantal rechters en rechters in handelszaken, en de zaak zal worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank, alleenzetelend zoals in kort geding, aangezien zij betrekking heeft op een vordering tot staking en er wordt niet aangegeven dat de voornoemde personen een ander dan functioneel belang bij deze zaak zouden hebben.

Arrest

Nr. C.13.0444.F

EASY-CAR bvba,

Mr. Nathalie Tison en mr. Olivier Jadin, advocaten bij de balie van Charleroi,

tegen

BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT nv,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omkleed en door Meesters N. T. en O. J., advocaten bij de balie van Charleroi, ondertekend verzoekschrift dat op 4 september 2013 ter grif-fie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoekster dat haar zaak, ingeschreven op de algemene rol van de rechtbank van koophandel te Charleroi onder nummer A/13/01954, tegen Brussels South Charleroi Airport nv (hierna BSCA), wegens gewettigde verdenking aan dat gerecht wordt onttrokken.

Het Hof heeft in een arrest van 20 september 2013 beslist dat het verzoekschrift niet kennelijk onontvankelijk is.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi en de bij naam ver-melde leden van dat gerecht hebben op 2 oktober 2013 de bij artikel 656, derde lid, 1°, b), Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld, die op 7 ok-tober 2013 ingekomen is op de griffie van het Hof.

De niet-verzoekende partij BSCA heeft op 15 oktober 2013 een conclusie neerge-legd op de griffie van het Hof.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

De verzoekende partij voert gronden van gewettigde verdenking aan die hierop steunen dat, enerzijds, J.-J. C. en D. T., respectievelijk afgevaardigd bestuurder en financieel directeur van de niet-verzoekende partij BSCA, rechters in handelsza-ken zijn in de rechtbank van koophandel te Charleroi, anderzijds, dat het geschil in een bijzonder gespannen sfeer werd gevoerd, veel aandacht in de pers kreeg, en, doordat het ruimschoots de gebruikelijke handelsbetrekkingen te buiten gaat, tot de verantwoordelijkheid behoort van de top van BSCA waarvan de twee voor-noemde rechters in handelszaken deel uitmaken.

Rekening houdend met het feit dat de rechtbank van koophandel te Charleroi sa-mengesteld is uit een aanzienlijk aantal rechters en rechters in handelszaken, dat de zaak, aangezien zij betrekking heeft op een vordering tot staking, zal worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank, alleenzetelend zoals in kort ge-ding, en dat niet wordt aangevoerd dat de voornoemde personen een ander dan functioneel belang bij deze zaak zouden hebben, zijn de omstandigheden die wor-den aangevoerd tot staving van de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter niet van dien aard dat ze bij de verzoekster en bij derden een gewettigde verdenking zouden doen ontstaan betreffende de geschiktheid van de rechtbank van koophandel te Charleroi om met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdig-heid van de zaak kennis te nemen.

Het verzoek is niet gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek;

Veroordeelt de verzoekster in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 25 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,