Hof van Cassatie - Arrest van 27 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
27-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120627-3
Rolnummer :
P.12.0560.F

Samenvatting

Het verzuim om kennis te geven van de datum waarop een zaak op de algemene rol van het Hof is ingeschreven, verlengt de bij artikel 420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn niet (1). (1) Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 277, nr. 535.

Arrest

Nr. P.12.0560.F

M. A.,

Mr. Alain Amici, advocaat bij de balie te Brussel,

tegen

L. C. T.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 februari 2012.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Verzoek om uitstel

Het verzuim om kennis te geven van de datum waarop een zaak op de algemene rol van het Hof is ingeschreven, verlengt de bij artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn niet.

Bij ontstentenis van een middel en van een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, is er geen grond om het verzoek om uitstel in te willigen, dat met toepassing van artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek is geformuleerd.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 27 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.