Hof van Cassatie - Arrest van 27 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
27-03-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120327-6
Rolnummer :
P.11.1849.N

Samenvatting

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet met toepassing van artikel 61sexies Wetboek van Strafvordering is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid van dit artikel opgesomde gevallen; het cassatieberoep hiertegen is voorbarig en dus niet ontvankelijk (1). (1) Cass. 17 okt. 2007, AR P.07.1304.F, AC, 2007, nr. 489.

Arrest

Nr. P.11.1849.N

M. B.,

belanghebbende derde,

eiseres.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 oktober 2011.

De eiseres voert geen middel aan.

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het bestreden arrest doet uitspraak met toepassing van artikel 61sexies Wetboek van Strafvordering.

2. Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid van dit artikel opgesomde gevallen.

Het cassatieberoep is voorbarig en dus niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten op 63,39 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 27 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.