Hof van Cassatie - Arrest van 28 november 2012 (België)

Publicatie datum :
28-11-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121128-5
Rolnummer :
P.12.1578.F

Samenvatting

Uit artikel 408 van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat een middel dat gericht is tegen een eindarrest, in de regel, de onwettigheid van een tussenarrest alleen kan aanvoeren in zoverre het eindarrest die onwettigheid overneemt in zijn redenen of beschikkend gedeelte (1). (1) Zie Cass. 27 april 2011, AR P.11.0019.F, AC 2011, nr. 281, met concl. adv.-gen. D. VANDERMEERSCH in Pas. en Cass. 3 mei 2011, AR P.10.1865.N, AC 2011, nr. 292 met concl. proc.-gen. Marc DE SWAEF, toen eerste adv.-gen.

Arrest

Nr. P.12.1578.F

I. B. A., zonder gekende woon- of verblijfplaats in België,

II. B. A.,

Mrs. Marc-Antoine Legrand, advocaat bij de balie te Hoei, Séverine Solfrini en Philippe Moureau, advocaten bij de balie te Luik, en Thibaud Delva, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van motivering en van veroor-deling van het hof van assisen van de provincie Luik, van 27 juni 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep tegen het motiverend arrest

(...)

Vierde middel

De eiser had voor het hof van assisen aangevoerd dat het mondelinge karakter van het debat niet opwoog tegen het feit dat de betwiste deskundigenonderzoeken in het dossier bewaard waren gebleven.

Het middel verwijt het arrest alvorens recht te doen van 11 juni 2012 dat het op dit punt niet geantwoord heeft op de voormelde conclusie. De eiser heeft tegen dat arrest evenwel geen cassatieberoep ingesteld.

Uit artikel 408 Wetboek van Strafvordering blijkt dat een middel dat gericht is te-gen een eindarrest, in de regel de onwettigheid van een tussenarrest alleen kan aanvoeren in zoverre het eindarrest die onwettigheid overneemt in zijn redenen of beschikkend gedeelte.

Dat is te dezen niet het geval, aangezien het bestreden arrest geen enkele overwe-ging bevat betreffende de betwiste gegevens van de in het middel aangevoerde deskundigenonderzoeken, waarover het hof van assisen bij tussenarrest van 11 ju-ni 2012 uitspraak heeft gedaan.

Het middel is niet ontvankelijk.

(...)

Zevende middel

Het middel voert een tegenstrijdigheid aan tussen het arrest van motivering en het arrest alvorens recht te doen van 11 juni 2012.

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 291 Wetboek van Straf-vordering, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

De krachtens artikel 149 Grondwet of artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek ver-boden tegenstrijdigheid, is ofwel een tegenstrijdigheid tussen de redenen of tussen de redenen en het beschikkend gedeelte van eenzelfde beslissing, ofwel tussen de beschikkingen van die beslissing onderling, en niet de tegenstrijdigheid die tussen twee arresten kan bestaan die achtereenvolgens in dezelfde zaak zijn gewezen.

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 28 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,