Hof van Cassatie - Arrest van 29 january 2013 (België)

Publicatie datum :
29-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130129-6
Rolnummer :
P.12.1988.N

Samenvatting

Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé; digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé (1). (1) Cass. 6 maart 2012, AR P.11.1374.N, AC 2012, nr. 153, met concl. O.M.

Arrest

Nr. P.12.1988.N

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT,

verzoeker tot regeling van rechtsgebied,

in zake van

1. J D Z,

beklaagde,

2. I V D,

burgerlijke partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:

- de beschikking van 19 maart 2012 van de raadkamer van de rechtbank van eer-ste aanleg te Gent die J D Z naar de correctionele rechtbank verwijst;

- het vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 19 september 2012 die zich onbevoegd verklaart om te oordelen over de tegen J D Z strafrechtelijke en burgerrechtelijke vorderingen.

In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, worden de redenen van het ver-zoek uiteengezet.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De beschikking van 19 maart 2012 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent verwijst J D Z naar de correctionele rechtbank wegens de in het verzoekschrift vermelde redenen.

De correctionele rechtbank verklaart zich bij vonnis van 19 september 2012 onbe-voegd om van de feiten die een drukpersmisdrijf zouden uitmaken, kennis te ne-men.

2. Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen rechtsmiddel open en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft kracht van gewijsde.

Hun onderlinge tegenstrijdigheid doet een conflict van rechtsmacht ontstaan dat de rechtsgang belemmert.

3. Artikel 150 Grondwet bepaalt: "De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn."

Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die verme-nigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé. Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé.

4. De correctionele rechtbank oordeelt:

- "De heer V D voegde uitprints van de bewuste blog toe aan het strafdossier. Op een eerste pagina (...) werd gesteld iemand die maandenlang doelbewust door middel van tegenstrijdigheden onduidelijkheid schept omtrent het al-dan-niet beëindigd zijn van een seksrelatie en daarbij klacht indient voor belaging kan mits een bedenkelijke interpretatie van de Belgische wetgeving waarbij de ernstige verstoring van de bewuste persoon wordt geveinsd geld proberen graaien door een overtreding te simuleren" en

- "Verder prijkt op de blog de foto van I V D met daarnaast de tekst: ‘binnen het gezin van de bovenstaande ex-rijkswachter (...) ontstond het idee om een las-terlijke aangifte in te dienen'(...)";

- dat J D Z erkende deze teksten op zijn blog te hebben geplaatst;

- dat aan de door de beklaagde middels zijn blog geuite strafbare meningsuiting een daadwerkelijke publiciteit werd gegeven.

5. De procedure lijkt uit te wijzen dat de strafvordering betrekking heeft op de vermenigvuldiging en digitale verspreiding van beelden en tekst die een strafbare meningsuiting kunnen inhouden.

6. De correctionele rechtbank te Gent was derhalve onbevoegd om van de vor-deringen van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij kennis te nemen. Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied.

Dictum

Het Hof,

Regelt het rechtsgebied,

Vernietigt de beschikking van 19 maart 2012 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernie-tigde beschikking.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-stelling.

F. Adriaensen

A. Lievens P. Hoet

A. Bloch F. Van Volsem P. Maffei

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 29 januari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maf-fei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van grif-fier Frank Adriaensen.