Hof van Cassatie - Arrest van 29 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
29-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131029-5
Rolnummer :
P.13.0945.N

Samenvatting

Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de beslissing tot weigering van de overbrenging van de geïnterneerde naar een andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de internering, niet vatbaar is voor cassatieberoep (1). (1) Zie: Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698.

Arrest

Nr. P.13.0945.N

P V D B,

geïnterneerde,

eiser,

met als raadsman mr. Peter Verpoorten, advocaat bij de balie te Turnhout.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie tot be-scherming van de maatschappij van 2 mei 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan cassatieberoep worden ingesteld tegen een door de hoge commissie tot bescherming van de maat-schappij (hierna hoge commissie) genomen beslissing die de beslissing tot afwij-zing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond verklaart.

Uit die bepalingen volgt dat de beslissing tot weigering van eisers overbrenging naar een andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de interne-ring, niet vatbaar is voor cassatieberoep.

In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep niet ontvanke-lijk.

Middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM en artikel 149 Grond-wet: de bestreden beslissing beantwoordt eisers conclusie niet met betrekking tot het al dan niet aangepast zijn aan eisers geestestoestand van de instelling waar hij thans vastgehouden is.

3. In zijn voor de hoge commissie genomen conclusie heeft de eiser het in het middel weergegeven verweer aangevoerd, meer bepaald dat de instelling waar de eiser thans vastgehouden wordt, onaangepast is aan zijn geestestoestand daar de kaders van psychiaters en psychologen onderbemand zijn, er te weinig personeel is om alles te kunnen belopen, in Merksplas de geïnterneerden de grootste slacht-offers zijn van de PSD-problematiek en de zorg, zo die er al is, daar het grootste probleem is. Met geen enkele van de redenen die het bevat, beantwoordt de be-streden beslissing dat verweer.

Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

4. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over eisers invrij-heidstelling brengt ook de vernietiging met zich mee van de beslissing over de overbrenging van eisers internering naar een welbepaalde instelling, ook al is het cassatieberoep daartegen onontvankelijk, wegens het nauwe verband tussen die beide beslissingen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden beslissing.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernie-tigde beslissing.

Verwijst de zaak naar de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij anders samengesteld.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 29 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bij-stand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis A. Lievens

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei