Hof van Cassatie - Arrest van 3 april 2014 (België)

Publicatie datum :
03-04-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140403-14
Rolnummer :
F.13.0078.N

Samenvatting

De burgemeester wordt door de wetgever als enige belast met de bekendmaking van de reglementen van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris dient de aanplakbrief niet te ondertekenen.

Arrest

Nr. F.13.0078.N

STAD OOSTENDE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 8400 Oostende, Vindictivelaan 1,

eiseres,

met als raadsman mr. Michel Maus, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te 9052 Gent, Bollebergen 2a, bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

RESIDENTIE MARRIA nv, met zetel te 2870 Puurs, Kalfortdorp 62, bus 31,

verweerster,

met als raadsman mr. Carl Alexander, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, Zwijnstraat 3, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 18 september 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 109 Nieuwe Gemeentewet bepaalt in verband met het opmaken van de akten van de gemeenteoverheden dat de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen, de bekendma-kingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente worden ondertekend door de burgemeester en mede-ondertekend door de secretaris.

Artikel 112, eerste lid, Nieuwe Gemeentewet bepaalt in verband met de bekend-making van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het col-lege van burgemeester en schepenen en van de burgemeester dat deze reglemen-taire akten door laatstgenoemde worden bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement of de verordening vermeldt, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangeno-men en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid.

Artikel 112, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de aanplakbrief tevens de plaats of de plaatsen vermeldt waar de tekst van het reglement of de verorde-ning ter inzage ligt van het publiek.

Hieruit volgt dat de burgemeester door de wetgever als enige belast wordt met de bekendmaking van de reglementen van de gemeenteraad en dat de gemeentese-cretaris de aanplakbrief niet dient te ondertekenen.

2. De appelrechters oordelen dat:

- hoewel uit artikel 112 Nieuwe Gemeentewet niet kan afgeleid worden dat de gemeentesecretaris de akte van bekendmaking moet ondertekenen, dit evenwel moet afgeleid worden uit artikel 109 van diezelfde wet;

- ook de bekendmakingen door de burgemeester en secretaris moeten worden ondertekend en dat de bekendmaking van het betreffende reglement onregel-matig is vermits ze niet door de secretaris werd ondertekend.

- gelet op de schending van die substantiële vormvereiste de bekendmaking ge-acht moet worden onbestaande te zijn.

3. De appelrechters schenden aldus artikel 112 Nieuwe Gemeentewet.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 3 april 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols K. Moens B. Wylleman

K. Mestdagh B. Deconinck E. Dirix