Hof van Cassatie - Arrest van 3 april 2014 (België)

Publicatie datum :
03-04-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140403-15
Rolnummer :
F.13.0103.N

Samenvatting

Voordelen van alle aard, ongeacht of zij al dan niet gepaard gaan met een daadwerkelijke uitgave voor de voordeelverstrekker, moeten worden opgenomen in individuele fiches en een samenvattende opgave en, wanneer de voordeelverstrekker nalaat dit te doen, kunnen zij worden onderworpen aan de aanslag geheime commissielonen (1). (1) Zie concl. OM.

Arrest

Nr. F.13.0103.N

PLANNING EN BELEID bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Meistraat 21, bus 61,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kan-toor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur van de gewes-telijke directie Antwerpen I, met kantoor te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 11 september 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 december 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 219, eerste lid, WIB92, in de versie zoals van toepassing voor de aanslag-jaren 2005 en 2006, bepaalt dat een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten vermeld in artikel 57, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een sa-menvattende opgave alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestandde-len van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.

Krachtens artikel 57, 1°, WIB92, in de versie zoals te dezen van toepassing, worden on-der meer slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die wordt overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt: voordelen van alle aard die voor de verkrijgers beroepsinkomsten zijn.

2. Uit deze bepalingen volgt dat voordelen van alle aard, ongeacht of zij al dan niet gepaard gaan met een daadwerkelijke uitgave voor de voordeelverstrekker, moeten worden opgenomen in individuele fiches en een samenvattende opgave en dat wanneer de voordeelverstrekker nalaat dit te doen, zij kunnen worden onderworpen aan de aan-slag geheime commissielonen.

3. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 219 WIB92 in de versie zoals van toepassing voor de aanslagjaren 2005 en 2006, steunt het op de onjuiste rechtsopvatting dat geen afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen kan worden toegepast wanneer een voordeel van alle aard niet gepaard gaat met een werkelijke uit-gave door de voordeelverstrekker, en faalt het derhalve naar recht.

4. Het cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien de rechter uitspraak doet zoals hij had moeten doen ongeacht of hij de aangevoerde miskenning van bewijskracht van de akte al dan niet had begaan.

5. Het antwoord op de vraag of de appelrechters gelet op de overgelegde aankoopakte wettig vermochten te beslissen dat eiseres het appartement huurde en dus huur diende te betalen, is niet relevant voor de toepassing van artikel 219 WIB92 aangezien ook voordelen van alle aard waaraan geen werkelijke kost of uitgave beantwoordt, onderworpen zijn aan de afzonderlijke aanslag.

6. In zoverre het middel de miskenning van de bewijskracht van de aankoopakte aanvoert, is het onontvankelijk bij gebrek aan belang.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 205,98 euro en voor de verweerder op 208,06 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 3 april 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advo-caat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols K. Moens B. Wylleman

K. Mestdagh B. Deconinck E. Dirix