Hof van Cassatie - Arrest van 3 january 2013 (België)

Publicatie datum :
03-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130103-1
Rolnummer :
C.12.0172.F

Samenvatting

De rechter kan geen middel verwerpen door zich uitsluitend te baseren op een vorige beslissing, waaraan hij zodoende het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking verleent (1). (1) Zie Cass. 21 mei 2001, AR S.00.0146.N, AC 2001, nr. 297.

Arrest

Nr. C.12.0172.F

DISCOUNT PRESS bvba,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

STAD HOEI, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepe-nen,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van 4 april 2011 en 19 september 2011 van het hof van beroep te Luik.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Derde onderdeel

Het bestreden arrest van 4 april 2011 verwerpt het middel waarin de eiseres de schending aanvoert van de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet door de belasting-verordening van 29 januari 2007, in zoverre die verordening van toepassing is op de bedelers van gratis, niet-geadresseerd huis-aan-huisreclamedrukwerk, maar niet op de bedelers van drukwerk zonder reclamedoeleinden dat gratis is, dat niet thuis wordt bezorgd of dat tegen betaling of geadresseerd wordt bezorgd, door alleen de motivering weer te geven van een arrest van de Raad van State betreffende "de schending van de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie door een soortgelijke verordening als die waarop het geding betrekking heeft en die ook is genomen ten behoeve van de gemeentefinanciën", en door te beslissen dat die beslissing "terecht" uitspraak doet "op grond van dezelfde onderscheidingscri-teria".

Het hof van beroep verwerpt aldus een middel van de eiseres door zich uitsluitend te baseren op een vorige beslissing, waaraan het zodoende, in strijd met artikel 6 Gerechtelijk Wetboek, het karakter van een algemene en als regel geldende be-schikking verleent.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

De vernietiging van het bestreden arrest van 4 april 2011 leidt tot nietigverklaring van het arrest van 19 september 2011, dat het gevolg daarvan is.

Dictum

Het Hof

Vernietigt het bestreden arrest van 4 april 2011.

Verklaart het arrest van 19 september 2011 nietig.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest en van het nietig verklaarde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 3 januari 2013 uitge-sproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Antoine Lievens en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,