Hof van Cassatie - Arrest van 3 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
03-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130603-3
Rolnummer :
S.11.0145.N

Samenvatting

Uit de artikelen 1675/3, derde lid, 1675/13, §1 en 1675/14bis, §1, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de rechter bovenop de maatregelen bepaald in artikel 1675/12, §1 slechts tot enige andere kwijtschelding kan besluiten op voorwaarde dat alle goederen die voor beslag in aanmerking komen worden te gelde gemaakt; wanneer de schuldenaar eigenaar is van een onverdeeld aandeel in naakte eigendom in een onroerend goed kan de rechter hiertoe slechts beslissen op voorwaarde dat tot de verkoop van dit onverdeeld aandeel wordt overgegaan op initiatief van de schuldbemiddelaar die wat de naakte eigendom betreft de verdeling dan wel de veiling van de naakte eigendom in zijn geheel zal benaarstigen; uit dezelfde bepalingen als ook uit de wetsgeschiedenis volgt dat van deze voorwaarde slechts kan worden afgeweken wanneer de rechter dit nodig acht opdat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan zouden kunnen leiden of wanneer de verkoop rechtsmisbruik zou opleveren (1). (1) Cass. 29 feb. 2008, AR C.06.0142, AC 2008, nr.145.

Arrest

Nr. S.11.0145.N

BKCP cvba, met zetel te 1000 Brussel, Waterloosesteenweg 16,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiseres woon-plaats kiest,

tegen

1. G. D.V.,

2. L.V.,

3. M.R.,

4. EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM nv, met zetel te 1000 Brussel, Montoyerstraat 15,

5. KREDIET- EN FINANCIËLE MAATSCHAPPIJ nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 150,

6. ATRADIUS CREDT INSURANCE, vennootschap naar Nederlands recht, met bijhuis te 5100 Jambes (Namur), Avenue Prince de Liège 74-78,

7. SAINT BRICE nv, met zetel te 7501 Orcq, Chaussée de Lille 422,

8. FORTIS LEASE BELGIUM nv, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gentsesteenweg 1440,

9. EANDIS - DUNNING - GASELWEST cvba, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199,

10. EANDIS - DUNNING - INTERGEM cvba, met zetel te 9090 Melle, Brus-selsteenweg 199,

11. PRINTOR nv, met zetel te 9620 Zottegem, Vandendriesschestraat 13,

12. XERIUS SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 2,

13. BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 69,

14. NUON BELGIUM nv, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 34,

15. GWENIMMO bvba, met zetel te 9660 Brakel, Tenbossestraat 30,

16. B.H.,

17. CITY POWER sa, met zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te Gent van 5 september 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1675/3, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, strekt de aanzui-veringsregeling ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen, in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

Krachtens artikel 1675/13, § 1, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, wanneer de maatregelen bepaald in artikel 1675/12, § 1, niet volstaan om de in artikel 1675/3, derde lid, genoemde doelstellingen te bereiken, op vraag van de schuldenaar, be-sluiten tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapi-taal, onder meer onder de voorwaarde dat alle goederen die voor beslag in aan-merking komen worden tegelde gemaakt op initiatief van de schuldbemiddelaar.

Krachtens artikel 1675/14bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek heeft, wanneer tijdens de uitwerking of de uitvoering van de regeling roerende of onroerende goederen te gelde moeten worden gemaakt, hetzij op grond van artikel 1675/7, § 3, hetzij op grond van een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling, de verkoop, die openbaar of uit de hand gebeurt, plaats overeenkomstig de regels van de gedwon-gen uitvoering, zonder voorafgaande betekening van een bevelschrift of een be-slag.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter, bovenop de maatregelen bepaald in artikel 1675/12, § 1, slechts tot enige andere kwijtschelding van schulden kan besluiten op voorwaarde dat alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt. Wanneer de schuldenaar eigenaar is van een onverdeeld aandeel in naakte eigendom in een onroerend goed, kan de rechter hiertoe slechts beslissen op voorwaarde dat tot de verkoop van dit onverdeeld aandeel wordt overgegaan op initiatief van de schuldbemiddelaar die wat de naakte eigendom betreft de verdeling dan wel de veiling van de naakte eigendom in zijn geheel zal benaarstigen.

Uit dezelfde bepalingen, alsmede uit de wetsgeschiedenis volgt dat van deze voorwaarde slechts kan worden afgeweken, wanneer de rechter dit nodig acht op-dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan zouden kunnen leiden of wanneer de verkoop rechtsmisbruik zou opleveren.

3. De appelrechter die de beslissing van de eerste rechter bevestigt, waarbij in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt voorzien met kwijtschelding van schulden in kapitaal, en oordeelt dat het onverdeeld aandeel in naakte eigendom van de tweede verweerster in de woonhuizen gelegen te (...), waarvan hij de waarde schat op 40.000 euro, niet moet worden verkocht omdat naar zijn oordeel een onverdeeld aandeel in naakte eigendom in een onroerend goed waarvan de langstlevende ouder van de schuldenaar het zonder toestemming niet omzetbaar vruchtgebruik bezit, als onverkoopbaar dient te worden aangezien, zonder vast te stellen dat van de verkoop moet worden afgezien opdat de schuldenaar en zijn ge-zin een menswaardig bestaan zouden kunnen leiden of dat de verkoop van de naakte eigendom van het onroerend goed in zijn geheel rechtsmisbruik zou ople-veren, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over het hoger beroep van de eiseres en over de kosten.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 3 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van grif-fier Johan Pafenols.

J. Pafenols A. Lievens K. Mestdagh

A. Smetryns B. Deconinck E. Dirix