Hof van Cassatie - Arrest van 3 november 2011 (België)

Publicatie datum :
03-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111103-3
Rolnummer :
C.10.0613.N

Samenvatting

De rechter beslist wettig dat geen gevolg kan worden gegeven aan het beding om het geschil nopens de beëindiging van een agentuurovereenkomst te onderwerpen aan arbitrage volgens vreemd recht, aangezien het geschil niet aan de Belgische rechter mag worden onttrokken, op grond dat een arbitrage volgens dat recht niet een gelijkwaardige bescherming biedt als de Belgische Wet Handelsagentuurovereenkomst en deze bescherming van dwingend recht is (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.10.0613.N

AIR TRANSAT A.T. Inc., met zetel te H4S 2 E6 Montreal (Canada), 5959 Boulevard Côte Vertu,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

AIR AGENCIES BELGIUM nv, met zetel te 1930 Zaventem, Vilvoorde-laan 153/A,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 25 mei 2010.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 31 augustus 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. De appelrechters oordelen dat de Wet Handelsagentuurovereenkomst een bijzonder bescherming in het leven roept ten gunste van elke handelsagent met hoofdvestiging in België, deze bescherming van dwingend recht is en dat de partijen voordat de overeenkomst is beëindigd, niet van deze bepalingen ten nadele van de handelsagent mogen afwijken, zodat geen gevolg kan worden gegeven aan het beding om het geschil nopens de beëindiging van de agentuurovereenkomst te onderwerpen aan arbitrage volgens het recht van de provincie Quebec aangezien het geschil niet aan de Belgische rechter mag worden onttrokken.

2. Met deze overwegingen en hun context geven de appelrechters te kennen dat een arbitrage volgens het recht van Quebec niet een gelijkwaardige bescherming biedt als de Belgische wet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

3. Luidens artikel 4, derde lid, Wet Handelsagentuurovereenkomst, wordt wanneer een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, na afloop van de termijn wordt voortgezet, van bij het afsluiten geacht een overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn. Een voortzetting als bedoeld in deze bepaling kan door de rechter onder omstandigheden ook worden afgeleid uit het sluiten van meerdere opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd.

4. Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepaling enkel doelt op de stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst en geen betrekking kan hebben op het sluiten van opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde tijd, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 661,49 euro en voor de verweerster op 145,72 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 3 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.