Hof van Cassatie - Arrest van 30 january 2014 (België)

Publicatie datum :
30-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140130-5
Rolnummer :
C.12.0554.N

Samenvatting

In geval van hoger beroep tegen gemengde beslissingen zoals bedoeld in artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek geldt de verplichting tot terugverwijzing bij gehele of gedeeltelijke bevestiging van de in eerste aanleg bevolen onderzoeksmaatregel niet wanneer de appelrechter het hoger beroep tegen de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart of de bestreden beslissing op enig punt wijzigt (1) ;uit de onderlinge samenhang tussen de artikelen 963, § 2, 973, § 1 en § 2, 1068, 1496 Gerechtelijk Wetboek volgt dat de eerste rechter rechtsmacht behoudt om het door hem bevolen deskundigenonderzoek op te volgen, de in dat kader gerezen betwistingen te beslechten en uitspraak te doen over verzoeken tot vervanging van een deskundige, zolang de appelrechter geen beslissing heeft genomen die hem verbiedt de zaak nog terug te verwijzen naar de eerste rechter. (1) Zie Cass. 29 jan. 2004, AR C.01.0537.N, AC 2004, nr. 53, met concl. van advocaat-generaal D. Thijs; Cass. 20 oktober 2000, AR C.99.0440.N, AC 2000, nr. 566; Cass. 10 jan. 2011, AR S.09.0102.N, AC 2011, nr. 23, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier.

Arrest

Nr. C.12.0554.N

KONINKLIJKE RACING CLUB GENK 322 vzw, met zetel te 3600 Genk, Stadionplein 4,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

LISMOND SPORT bvba, met zetel te 3890 Gingelom, Steenweg 87,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de verweerster woon-plaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 juni 2012.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Derde onderdeel

Ontvankelijkheid

1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: de beslissing van de eerste rechter tot aanstelling van een deskundige werd reeds hervormd door het niet-bestreden tussenarrest van 12 december 2011, waardoor niet alleen de beslissing tot aanstelling, maar ook de navolgende beslissing tot vervanging van de deskundige kwam te vervallen, zodat het onderdeel opkomt tegen een overtol-lig motief.

2. Op datum van het tussenarrest van 12 december 2011 was reeds in de ver-vanging van deskundige Bloemen voorzien bij beschikking van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 12 november 2010, zodat het onderzoek van de vraag of de overweging van de appelrechters dat deze rechtbank reeds vanaf hun tussenarrest van 13 september 2010 zonder rechtsmacht was als een overtollige reden dient te worden aangezien, niet te onderscheiden is van het onderzoek ten gronde van het onderdeel.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid

4. Krachtens de artikelen 963, § 2, en 1496 Gerechtelijk Wetboek zijn de be-slissingen die een onderzoeksmaatregel bevelen van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

Krachtens artikel 973, § 1 en § 2, Gerechtelijk Wetboek komt het aan de rechter die het deskundigenonderzoek heeft bevolen of de daartoe aangewezen rechter toe om het verloop van het onderzoek op te volgen, de tijdens het onderzoek ontstane betwistingen te beslechten en uitspraak te doen over verzoeken tot vervanging van de deskundige.

5. Overeenkomstig artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek maakt het hoger beroep tegen een eindbeslissing of een beslissing alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.

Krachtens artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek moet de appelrechter evenwel de zaak terugverwijzen naar de eerste rechter indien hij een in het aange-vochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel, zelfs gedeeltelijk, bevestigt.

In geval van hoger beroep tegen gemengde beslissingen geldt die verplichting tot terugverwijzing bij gehele of gedeeltelijke bevestiging van de in eerste aanleg be-volen onderzoeksmaatregel niet wanneer de appelrechter het hoger beroep tegen de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart of de bestreden beslissing op enig punt wijzigt.

6. Uit de onderlinge samenhang tussen de voormelde wetsbepalingen volgt dat de eerste rechter rechtsmacht behoudt om het door hem bevolen deskundigenon-derzoek op te volgen, de in dat kader gerezen betwistingen te beslechten en uit-spraak te doen over verzoeken tot vervanging van de deskundige, zolang de appel-rechter geen beslissing heeft genomen die hem verbiedt de zaak nog terug te ver-wijzen naar de eerste rechter.

7. De appelrechters die oordelen dat de rechtbank van koophandel te Ton-geren, die deskundige Bloemen had aangewezen, vanaf hun tussenarrest van 13 september 2010 geen rechtsmacht meer had om zich uit te spreken over de ver-vanging van deze deskundige, terwijl voormeld tussenarrest het hoger beroep niet geheel of gedeeltelijk gegrond had verklaard, noch het beroepen vonnis op enig punt had gewijzigd, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en op de openbare rechtszitting van 30 januari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix