Hof van Cassatie - Arrest van 31 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
31-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120531-5
Rolnummer :
C.10.0539.N

Samenvatting

De regeling dat interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren, strekt in het bijzonder ertoe de termijnschuldenaar te beschermen tegen een voortdurende aangroei van zijn schuld en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid; zij is niet beperkend opgevat en sluit niet uit dat zij toepasselijk is op moratoire interest, ongeacht of die verschuldigd is krachtens een overeenkomst dan wel een rechterlijke beslissing (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.10.0539.N

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES AND TRADING (IDAT) nv, met zetel te 1180 Brussel, Verhulststraat 72,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. CARPET TRADE CENTER bvba, in vereffening, met zetel te 2000 Ant-werpen, Lange Nieuwstraat 44,

2. B.J.D.G.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 april 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 8 maart 2012 een conclusie neer-gelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 2277, vierde en vijfde lid, Burgerlijk Wetboek verjaren in-teresten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of kortere termijnen, door verloop van vijf jaren.

Die bepaling strekt in het bijzonder ertoe de termijnschuldenaar te beschermen te-gen een voortdurende aangroei van zijn schuld en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever deze regeling niet beperkend heeft opgevat en niet heeft willen uitsluiten dat zij toepasselijk is op moratoire interest, ongeacht of die verschuldigd is krachtens een overeenkomst dan wel een rechter-lijke beslissing.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

2. Elk vonnis van veroordeling doet een rechtsvordering ontstaan tot tenuit-voerlegging van de veroordeling. Deze rechtsvordering, actio judicati genoemd, verjaart pas door verloop van tien jaren te rekenen vanaf het vonnis, al gaat het om een veroordeling die is uitgesproken krachtens een schuldvordering waarop een kortere verjaring van toepassing is.

Deze verjaringsregeling doet evenwel geen afbreuk aan artikel 2277 Burgerlijk Wetboek op grond waarvan gerechtelijke moratoire interest die vervalt na de ge-rechtelijke beslissing, verjaart na vijf jaar.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 510,96 euro en voor de verweerders op 145,72 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 31 mei 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward For-rier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.