Hof van Cassatie - Arrest van 4 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
04-02-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110204-4
Rolnummer :
C.09.0420.N

Samenvatting

De vraag of de curator van een faillissement aanspraak kan maken op de vergoeding van de collectieve schade geleden door de boedel heeft betrekking op een subjectief recht; het onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van dit subjectief recht betreft niet de ontvankelijkheid, maar de gegrondheid van de vordering (1). (1) Zie Cass. 26 feb. 2004, AR C.01.0402.N, AC 2004, nr. 106.

Arrest

Nr. C.09.0420.N

G.V.,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

E.K.,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 6 april 2009.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het middel komt op tegen de beslissing aangaande de ontvankelijkheid van de vordering van de curator terwijl het bestreden arrest die beslissing niet bevat.

2. De vraag of de curator aanspraak kan maken op de vergoeding door de eiseres van de collectieve schade geleden door de boedel, heeft betrekking op een subjectief recht. Het onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van het subjectief recht, betreft niet de ontvankelijkheid, maar de gegrondheid van de vordering.

3. Het bestreden arrest verklaart de vordering van de curator, tot schadevergoeding gegrond en de eiseres voert uitsluitend tegen deze beslissing grieven aan.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

4. De curator oefent namens de boedel de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit.

Aldus is de curator bevoegd om op te komen voor de vergoeding van de collectieve schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd of het actief wordt verminderd.

5. Dat een bepaalde schuld op het tijdstip van het faillissement onbetaald is gebleven, doet nog geen collectieve schade ontstaan waarvoor de curator bevoegd is om voor de vergoeding ervan op te komen.

6. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres als bestuurder van de thans faillietverklaarde vennootschap, de wettelijke verplichting heeft geschonden om een btw-aangifte in te dienen, de btw-ontvanger aangifte heeft gedaan in het faillissement voor deze btw-schuld en de curator aanspraak maakt op de vergoeding door de eiseres van de schade aan de boedel, namelijk de openstaande btw-schuld.

7. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de achterstallige btw-schuld ontegensprekelijk schade is waarvoor de curator bevoegd is om van de eiseres de vergoeding te vorderen, is het arrest niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de raadsheren Eric Dirix, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 4 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.