Hof van Cassatie - Arrest van 4 september 2013 (België)

Publicatie datum :
04-09-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130904-3
Rolnummer :
P.13.0518.F

Samenvatting

Krachtens artikel 35 van het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, kan in een landbouwzone geen enkele privéwoning worden opgetrokken van iemand die geen landbouwer is; die bepaling heeft niet tot gevolg dat een landbouwer gemachtigd wordt een woonhuis te bouwen op een terrein in een landbouwzone waarmee zijn beroepsactiviteit geen enkele band heeft (1). (1) Pierre Nihoul, Eléments du droit de l'aménagement du territoire. Espace bâti et non bâti, Bibliothèque de droit administratif, Die Keure, 2009, p. 39 tot 41.

Arrest

Nr. P.13.0518.F

I. D. V.,

II. O. V.,

Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie,

beide cassatieberoepen tegen

1. GEMEENTEBESTUUR THIMISTER-CLERMONT,

2. GEMACHTIGD AMBTENAAR stedenbouw van de provincie Luik.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 19 februari 2013.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die de uit-voering van verbouwingswerken beveelt

Middel

(...)

Derde onderdeel

Krachtens artikel 35 van het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Steden-bouw, Patrimonium en Energie kan in een landbouwzone geen enkele privéwoning worden opgetrokken van iemand die geen landbouwer is.

Die bepaling heeft niet tot gevolg dat een landbouwer gemachtigd wordt een woonhuis te bouwen op een terrein in een landbouwzone waarmee zijn beroepsac-tiviteit geen enkele band heeft.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing (over de strafvordering)

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 4 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,