Hof van Cassatie - Arrest van 5 april 2012 (België)

Publicatie datum :
05-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120405-4
Rolnummer :
D.11.0010.N

Samenvatting

De in artikel 4, § 2, 2° van het Koninklijk Besluit n° 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 november 1967 bepaalde uitzondering houdt geen rechtvaardigingsgrond in (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. D.11.0010.N

X,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

ORDE VAN GENEESHEREN, publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1030 Brussel, de Jamblinne de Meuxplein 35,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van beroep van de Orde van geneesheren van 21 februari 2011.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 6 maart 2012 een conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 4, § 2, 2°, KB nr. 78 bepaalt dat de aldaar omschreven terhandstellingen niet onder de bepalingen van § 1 vallen.

2. Deze uitzondering houdt geen rechtvaardigingsgrond in.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 325,00 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit raadsheer Eric Stassijns, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 5 april 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Eric Stassijns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Johan Pafenols.