Hof van Cassatie - Arrest van 8 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
08-03-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120308-13
Rolnummer :
C.11.0027.N

Samenvatting

Artikel 159 Grondwet, krachtens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid naargelang de aard van de wetten waarmee de daarin bedoelde besluiten en verordeningen moeten overeenstemmen; hieruit volgt dat de rechter de besluiten en verordeningen die niet met wilsaanvullende wetsbepalingen overeenstemmen, evenmin mag toepassen (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.11.0027.N

INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN cvba, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 12,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. KBC VERZEKERINGEN nv, met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2,

2. D. M.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de vrederechter te Roeselare van 18 februari 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 8 februari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.

Deze bepaling is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid naargelang de aard van de wetten waarmee de daarin bedoelde besluiten en verordeningen moeten overeenstemmen.

Hieruit volgt dat de rechter de besluiten en verordeningen die niet met wilsaanvullende wetsbepalingen overeenstemmen, evenmin mag toepassen.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar recht.

2. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 1101, 1102, 1106, 1108 en 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is het niet ontvankelijk omdat deze bepalingen niet van toepassing zijn op een rechtsverhouding die, zoals ten deze, niet van contractuele maar van reglementaire aard is.

3. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel V.2, sub b van het Reglement voor de aftakking, het ter beschikking stellen en het afnemen van elektriciteit in laagspanning, is het afgeleid uit de hiervoor tevergeefs aangevoerde schending van de overige in het middel aangehaalde wetsbepalingen en is het mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel gaat ervan uit dat het vonnis de mogelijkheid uitsluit om tegen de toepassing van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheidsregeling in artikel 7 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in te roepen. Het vonnis houdt dit oordeel niet in.

Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het vonnis en mist mitsdien feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 598,84 euro en voor de verweerster op 109,69 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 8 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.