Arbeidshof - Arrest van 4 december 2012 (Brussel)

Publicatie datum :
04-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121204-13
Rolnummer :
2011/AB/430

Samenvatting

Het recht van een werknemer op zijn loon is gewaarborgd door de Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers. Dat recht behoort tot de dwingende bepalingen die de belangen van de werknemer beschermen. De verzaking van een dwingend recht is evenwel toegelaten en geldig, wanneer die verzaking gebeurt na het ontstaan van het recht. Een verzaking van loonachterstallen is inzonderheid toegelaten en geldig, wanneer die verzaking gebeurt op een tijdstip waarop die achterstallen eisbaar zijn, zoals in dit geval. De strafrechtelijke sanctie verbonden aan de schending van zijn rechten inzake het loon en het openbare orde-karakter verbonden aan die sanctie beletten de werknemer niet een dading te sluiten omtrent de gevolgen van die schending. Uit de enkele omstandigheid dat een werknemer, in de relatie tot zijn werkgever, een economisch zwakke partij is, vloeit niet voort dat een verzaking van loonachterstallen tijdens de arbeidsovereenkomst noodzakelijk aangetast is door een wilsgebrek of dat zijn toestemming steeds ongeldig is. Het sociaal secretariaat dat niet alleen onvolledige, maar tevens foutieve minimumbarema's mededeelt, begaat een fout. Een beding van vrijstelling van aansprakelijkheid dat het voorwerp van de verbintenis van het sociaal secretariaat een betrouwbare, nauwkeurige en volledige informatie te bezorgen volledig uitholt, sorteert geen gevolgen wanneer het wordt ingeroepen om zijn aansprakelijkheid af te wentelen in de hypothese waarin, zoals hier, een nauwkeurige informatie was gevraagd omtrent de minimumbarema's toepasselijk in een bepaald paritair comité. Die contractuele fout kan een morele schade berokkend hebben (5.000 EUR).

Arrest

Geen inhoud