Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 27 februari 2012 (Dendermonde)

Publicatie datum :
27-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120227-7
Rolnummer :
12-250

Samenvatting

e zaakvoerder- vennoot van een VOF die enkel zijn ontslag als zaakvoerder publiceert blijft als vennoot hoofdelijk verbonden. De overdracht van de aandelen ressorteert gevolgen tussen de overdrager en de overnemer van zodra de overeenkomst tot overdracht is afgesloten. Opdat de overdracht aan de vennootschap tegenwerpelijk zou zijn , dient de overdracht aan de vennootschap ter kennis te worden gebracht of door de vennootschap te worden erkend overeenkomstig de regels inzake overdracht van schuldvordering (art.1690 B.W.) De verandering van de vennoten dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, teneinde de overdracht aan derden tegenstelbaar te maken. Derden kunnen zich beroepen op een overeenkomst die tussen partijen geldig is en waarvan de derde feitelijk kennis draagt. De curator kan derhalve de vennoot die de deelneming overnam,maar welke overdracht niet werd gepubliceerd als vennoot van de VOF dagvaarden . De curator kan echter in één en dezelfde akte geen onverzoenbare houding aannemen door zowel de overlater ( die vennoot is conform de publicatie) als de overnemer( wiens overname niet werd gepubliceerd)) te dagvaarden. De curator kan de overdracht in dezelfde akte niet terzijde stellen en terzelfdertijd zich op deze overdracht beroepen om een vordering in faillissement te stellen.

Vonnis

Geen inhoud