Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 30 mei 2011 (Dendermonde)

Publicatie datum :
30-05-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110530-7
Rolnummer :
11-00254

Samenvatting

Overeenkomstig artikel 573, 1? Ger.W. is de Rechtbank van Koophandel bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen kooplieden betreffende daden van koophandel. Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Traditioneel blijft de landbouw buiten het toepassingsgebied van het handelsrecht. Het voortbrengen van landbouwproducten, de bewerking of verwerking van producten die tot de landbouwactiviteiten behoren behouden hun burgerlijk karakter wanneer zij door de ondernemer niet werden aangekocht, maar op het eigen bedrijf werden voortgebracht. Wordt de landbouwactiviteit uitgeoefend met aangekochte grondstoffen en niet met op het eigen bedrijf geproduceerde grondstoffen dient dit als een handelsactiviteit te worden aanzien. In dergelijk bedrijf gaat het niet om een primaire verwerking van producten van een landbouwbedrijf door de exploitant zelf. Uit de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen blijkt dat tot de activiteiten van de verwerende partij behoren: teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden; fokken van melkvee; teelt van granen en andere akkerbouwgewassen en rundveehouderij. Deze activiteit kan inderdaad niet als een handelsactiviteit in de zin van artikel 2 W. Kh. worden aanzien,

Vonnis

Geen inhoud