Administratief Rechtscollege: Beslissing van 13 Oktober 1969 (Alle plaatsen). RG 2130

Datum :
13-10-1969
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691013-5
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

Wanneer de oorspronkelijke verweerder, in een terugvordering van onverschuldigde prestaties, in de loop van het geding overlijdt, kan de verzekeringsinstelling de rechtspleging opnieuw aanvatten voor de Klachtencommissie tegen de rechtverkrijgende onder algemene titel. De Klachtencommissie kan zich in dit geval niet beroepen op de bepalingen van artikel 299, alinéa 2 van het K.B. van 4-11-63 noch op de richtlijnen, vervat in de omzendbrief V.I. nr. 68194 die enkel betrekking hebben op het hervatten van het geding en niet, zoals in onderhavig geval, op het instellen van een nieuwe eis.

Beslissing :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.