Arbeidshof: Arrest van 13 December 1977 (Antwerpen (Hasselt)). RG 55686

Datum :
13-12-1977
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771213-5
Rolnummer :
55686

Samenvatting :

De akkoordbesluiten waarbij een werknemer en de curatoren van de gefailleerde werkgever de schuldvordering van de werknemer hoofdens opzeggingsvergoeding op voet van de contractuele stipulaties alsmede van de voorschriften van artikel 15, paragraaf 1, van de samengeordende wetten betreffende het bediendenkontrakt bepalen, hebben slechts de draagwijdte van de erkenning van het feit van de niet-betaling van een schuld waarvan de hoegrootheid niet van een appreciatie afhangt en waarvoor geen kwijting kan vertoond worden. Dergelijk geschrift bevat geen dading in de zin van artikel 492 van het Wetboek van Koophandel.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.