Arbeidshof: Arrest van 13 Oktober 1977 (Antwerpen (Hasselt)). RG 78/6710

Datum :
13-10-1977
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771013-8
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting :

De werkloos geworden werknemer behoudt de hoedanigheid van gerechtigde, wanneer de uitkeringen slechts gedurende een periode van minder dan vijftien maanden onderbroken worden. Voor de berekening van deze periode wordt geen rekening gehouden met de duur van de periode tijdens dewelke de werkneemster-moeder haar werkloosheid werkelijk heeft onderbroken om voor haar kleine kinderen te zorgen en zich aan hun opvoeding te wijden, voor zover bedoelde periode niet meer bedraagt dan drie jaar te rekenen vanaf de geboorte. De wijze waarop de werkloosheid werd onderbroken is niet ter zake dienend en het volstaat dat de werkloosheid werkelijk onderbroken werd voor de gestelde doeleinden opdat de duidelijke tekst van art. 123 alinéa 3, 3° zonder toevoeging van andere voorwaarden kan worden toegepast. De weigering van betrokkene om een passende dienstbetrekking wegens kinderlast te aanvaarden geldt als een onderbreking van de werkloosheid om voor de kinderen te zorgen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.