Arbeidshof: Arrest van 20 September 1996 (Antwerpen (Hasselt)). RG 95/304

Datum :
20-09-1996
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19960920-7
Rolnummer :
95/304

Samenvatting :

Betwistingen omtrent het al dan niet uitkeren van dagvergoedingen op grond van een vrijwillige aanvullende mutualiteitsverzekering, vallen onder de bepalingen van artikel 580, 6 a van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 81, lid 5 van hetzelfde wetboek bepaalt dat de zaak dient behandeld te worden door een kamer samengesteld uit, wat dit Hof betreft, benevens een voorzitter-beroepsmagistraat, een raadsheer in sociale zaken benoemd als werkgever en een raadsheer in sociale zaken benoemd als werknemer. De zaak werd in casu toebedeeld aan de 5de Kamer, zijnde een kamer bestaande uit twee beroepsmagistraten en een raadsheer in sociale zaken, benoemd als zelfstandige. De bepalingen van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek die tot doel hebben een paritaire samenstelling van de arbeidsgerechten te verwezenlijken zijn van openbare orde - Cassatie 09 februari 1972, Arr Cass 1972, blz 534. Het Hof beslistte dan ook om de zaak naar de algemene rol te verzenden met het oog op haar toewijzing aan de bevoegde kamer.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.