Arbeidshof: Arrest van 6 Januari 1983 (Antwerpen (Hasselt)). RG 75/41

Datum :
06-01-1983
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830106-7
Rolnummer :
75/41

Samenvatting :

Het beheerscomité kan voor de toepassing van artikel 124, 1e lid, 4° en 3e lid van het koninklijk besluit van 20 december 1963 een collectieve beslissing treffen waarbij enkel het "lager secundair" onderwijs, gemerkt met een asterisk, erkend wordt als normaal voorbereidend tot de uitoefening van een beroep in loondienst, terwijl de andere vermelde studierichtingen van het lager secundair onderwijs beschouwd worden als normaal niet voorbereidend tot de uitoefening van een beroep in loondienst. Geen enkele wettekst verbiedt het beheerscomité dergelijke collectieve beslissing te treffen, aangezien het derde lid van artikel 124 uitsluitend betrekking heeft op de aard van de door de jonge werkloze gevolgde studies. De aard van de gevolgde studies vormt voor de toepassing van artikel 124, 1e lid, 4° en artikel 124, 3e lid het centrale gegeven om op grond van de gevolgde studies toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.