Arbeidshof: Arrest van 13 December 1971 (Antwerpen). RG 1405

Datum :
13-12-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711213-10
Rolnummer :
1405

Samenvatting :

Bij toepassing van art. 4 van de overgangsbepalingen van het G.W. zijn de bepalingen nopens de aanleg van toepassing op de zaken die ingeleid zijn voor de inwerkingtreding van deze bepalingen. Aldus is een beslissing van de Werkrechtersraad, waarbij recht wordt gedaan op een eis tot verbrekingsvergoeding van 2.089 Fr in laatste aanleg gewezen, daar dit bedrag de 3.500 Fr niet overschrijdt (art. 616 en 617 G.W.). Is integendeel wel vatbaar voor hoger beroep, de beslissing in verband met de aflevering van de sociale bescheiden (art. 617, tweede lid, G.W.).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.