Arbeidshof: Arrest van 13 November 1992 (Antwerpen). RG 90/635

Datum :
13-11-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19921113-10
Rolnummer :
90/635

Samenvatting :

Het O.C.M.W. had gedurende jaren teveel loon uitbetaald aan een werkneemster aanvankelijk contractueel, later statutair aan haar verbonden. Zij deed terugvordering door inhouding op het loon van dit teveel betaalde waarop de werkneemster tot dagvaarding overging in betaling van achterstallig loon. 1. De rechtzetting door de administratie van een fout waarbij een onrechtmatige verarming wordt rechtgezet is geen daad van onbehoorlijk bestuur. 2. De loonbeschermingswet is van toepassing op alle werknemers bedoeld in art. 1 van deze wet - eigenrechtig door inhouding op het loon zonder titel is niet toelaatbaar. 3. De juridische constructie van de rechtsverwerking, zonder een algemeen princiep te zijn, mag niet leiden tot verkorting of omzeiling van de principes van de verjaring. 4. Onverschuldigde betaling - de beginselen van de verjaring zoals voorzien in het burgerlijk recht in verband met een terugvordering van het onverschuldigd betaalde zijn slechts van toepassing in zoverre een bijzondere wetgeving er niet uitdrukkelijk of stilzwijgend van afwijkt. 5. Terugvorderbaarheid door de werkgever ten laste van de werknemer van onverschuldigde bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen - principes.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.