Arbeidshof: Arrest van 23 Januari 1978 (Antwerpen). RG 19310

Datum :
23-01-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780123-5
Rolnummer :
19310

Samenvatting :

Uit de wetsgeschiedenis van art. 19 ter dat ingevoegd werd in de wet van 4 maart 1954, blijkt dat dit geen enkele beperking inhoudt en een algemene draagwijdte heeft, zowel wat betreft sociale en economische redenen in een bepaalde sector of een bepaalde streek, als wat betreft de algemene sociale of economische toestand. Uit de parlementaire werkzaamheden die hebben geleid tot de wet van 4 maart 1954 blijkt dat aan het specifieke probleem van de duur van de opzeggingstermijn voor arbeiders een aantal gevolgen werden gekoppeld, namelijk economische redenen, die onder meer een algemene regel van economische aard kunnen inhouden, of sociale redenen. De nadruk werd gelegd op de noodzakelijkheid meer vastheid in de arbeidsbetrekkingen te brengen en er werd gewezen op de redelijkheid van de vooropgestelde opzeggingstermijnen, en deze als algemene regel te laten gelden. Dergelijke zienswijze laat toe de tekst van artikel 19 ter ruim te interpreteren en niet te beperken tot die opzeggingen, die uitdrukkelijk en specifiek om sociale of economische redenen zouden betekend zijn. In toepassing van artikel 19 ter stelt het advies n° 413 van 15 juni 1973 van de Nationale Arbeidsraad, tot verlenging van sommige opzeggingstermijnen voor werklieden, duidelijk dat het gegeven werd in het licht van algemene economische en sociale redenen, die dus in feite het geheel van de opzeggingen omvatten. De rechtsgrond, waarop het Koninklijk besluit van 13 juli 1973 steunt, is aangehaald in de motivering van de voordracht van de Nationale Arbeidsraad en is conform met de bepaling van artikel 19 ter, zodat de algemene draagwijdte van het Koninklijk besluit ten volle wettelijk verantwoord is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.