Arbeidshof: Arrest van 7 April 1993 (Antwerpen). RG 90514

Datum :
07-04-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930407-2
Rolnummer :
90514

Samenvatting :

De winstgevende activiteit is een beletsel voor de toekenning van de kinderbijslag voor elke maand in de loop waarvan zij minstens 80 uren bereikt. Het feit als advocaat-stagiair ingeschreven te zijn aan de Balie en aldus een beroep van advocaat uit te oefenen, wettigt het feitelijk vermoeden dat het gaat om een winstgevende activiteit, meer bepaald een activiteit in een vrij beroep die er uiteraard op gericht is winstgevend te zijn, wat ook de omvang van deze winst in werkelijkheid moge zijn. Voor die bepaalde activiteit geldt eveneens de regel van 80 uren per maand. De vaststelling dat een groot gedeelte van de arbeidstijd werd geinvesteerd in de voorbereiding van een eindverhandeling is op zichzelf niet voldoende om te bewijzen dat de regel van 80 uren niet werd overschreden. In het licht van de stageverplichtingen, die er in hoofdzaak in bestaan in feite het beroep van advocaat uit te oefenen, is het feitelijk vermoeden gewettigd dat de activiteit gedurende minstens 80 uren per maand wordt uitgeoefend. Een bijkomstige bezigheid volstaat niet om te worden ingeschreven op het tableau. Het tegenbewijs van dit feitelijk vermoeden is toegelaten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.