Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 Mei 1974 (Antwerpen). RG 730

Datum :
06-05-1974
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740506-14
Rolnummer :
730

Samenvatting

De toelating van het Beheerscomité is geen conditio sine qua non voor de bij een staking betrokken werkloze om aanspraak op werkloosheidsuitkeringen te hebben. Zij is geen voorwaarde maar enkel een regel van administratieve procedure maatregel zonder welke de Directeur van het G.B. geen geldige beslissing kan treffen. Het Beheerscomité moet in de verschillende, door het artikel aangegeven hypothesen onderzoeken of de aanvrager aan de gewone reglementaire voorwaarden voldoet om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten. Zo moet het in de eerste plaats onderzoeken of de bij een werkstaking betrokken arbeider werkloos geworden is door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil omdat dit de basisvoorwaarde is om aanspraak op werkloosheidsuitkeringen te hebben (cfr. R. v. ST. IV Kamer, arr. nr 15 613, dd. 12-12-1972) De Arbeidsrechtbank heeft niet enkel de bevoegdheid te onderzoeken of de Directeur van het G.B. de beslissing van het Beheerscomité op de juiste wijze heeft toegepast maar ook of geen werkloosheidsuitkeringen ten onrechte geweigerd of toegekend werden.

Vonnis

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.