Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 Januari 1974 (Antwerpen). RG 2130

Datum :
08-01-1974
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740108-1
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

1° In de eventualiteit waarin het niet-mededingingsbeding toepasselijk is op het ganse grondgebied van het land, is het strijdig zowel met artikel 23, eerste lid van de Universele verklaring van de rechten van de mens, als met de bepalingen van Deel I, alinéa 1 van het Europees Sociaal Charter, welke bepalingen aan de werknemer de vrijheid waarborgen om door een vrij gekozen tewerkstelling in zijn levensonderhoud te voorzien. Het beding dat de bediende, die naar een concurrerende werkgever wenst over te gaan, bestraft met een schadevergoeding overeenstemmende met een jaar loon, ontneemt in feite aan de bediende één van de hem bij bovenvermelde verdragen gewaarborgde vrijheden, in de mate waarin het betrokkene in de praktische onmogelijkheid stelt, ook wanneer sommige omstandigheden hem hiertoe nopen, een nieuwe tewerkstelling te aanvaarden op het gebied waarin hij zich overeenkomstig zijn persoonlijke aanleg, ervaring en specialisatie het meest bekwaam weet. Een dergelijk beding kan de bediende gedurende een eenzijdig door de werkgever te bepalen tijd in de greep van een sociaal immobilisme vanwege laatstgenoemde gevangen houden. Een dergelijke rechtsverhouding druist ook in tegen de "ratio legis" van artikel 1, tweede lid van de wetten betreffende het bediendencontract, die de aanwerving voor het leven verbiedt. 2° Een niet-concurrentiebeding is strijdig met artikel 26, alinéa 1, tweede lid, 1° van de wetten betreffende het bediendencontract, in de mate waarin het ook toepassing vindt op andere activiteiten dan deze welke door de bediende bij zijn oorspronkelijke werkgever uitgeoefend werden. De rechtbank kan enkel de nietigheid van een dergelijk beding vaststellen en kan geen beperkte uitwerking binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen eraan geven.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.