Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 24 Maart 1993 (Antwerpen)

Datum :
24-03-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930324-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Een handelshuurovereenkomst kan ontbonden worden ten nadele van de huurder, indien de huurder sinds een jaar het handelspand niet meer bewoont. De grieven op grond waarvan de ontbinding wordt gevorderd, kunnen ingeroepen worden door de koper, dewelke gesubrogeerd is in de rechten van de verkoper. De huurder is van zijn verplichtingen niet ontslagen door het enkel feit dat in het handelspand brand is ontstaan. Zowel volgens artikel 1733 oud van het Burgerlijk Wetboek als volgens artikel 1302, derde lid en artikel 1315, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is de schuldenaar slechts van zijn verbintenissen bevrijd als hij het toeval, waarop hij zich beroept, kan bewijzen. Inzake brandschade volstaat het dat de huurder bewijst dat de brand niet door zijn schuld is ontstaan. De huurder heeft schuld aan de brand, wanneer hij gedurende een lange termijn afwezig was en daardoor brand heeft mogelijk gemaakt. Hij blijft bovendien aansprakelijk voor de beschadiging ontstaan door toedoen van huisgenoten en onderhuurders (art. 1735 B.W.). Aan de term huisgenoot moet een brede betekenis worden gegeven.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.