Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Advies van 27 Juni 1995 (België). RG 20/95

Datum :
27-06-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950627-1
Rolnummer :
20/95

Samenvatting :

Samenvatting 1

Advies :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 29;
Gelet op de adviesaanvraag van de Minister van Sociale Zaken van 19 mei 1995, door de Commissie ontvangen op 23 mei 1995;
Gelet op het verslag van dhr. ...X...,
Brengt op 27 juni 1995 het volgende advies uit :
I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG :
Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe in het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen, een hoofdstuk V bis in te voegen :
"Bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens van patiënten, in het bijzonder medische gegevens".
II. ONDERZOEK VAN HET ONTWERP :
Dit ontwerp moet in verband worden gebracht met het koninklijk besluit van 16 december 1994 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. Het ontwerp van dit koninklijk besluit werd aan de Commissie voorgelegd, en zij bracht op 14 februari 1994 een gunstig advies uit (advies nr.02/94).
Het koninklijk besluit van 16 december 1994 voegt in het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 een reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in. Het koninklijk besluit van 16 december 1994 is evenwel slechts van toepassing op de ziekenhuizen en hun diensten, maar heeft geen betrekking op de psychiatrische verzorgingstehuizen. § Het huidig ontwerp strekt ertoe in deze leemte te voorzien.
Het reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat in dit ontwerp wordt vastgelegd, herneemt de bepalingen van het reglement ingevoerd door het koninklijk besluit van 16 december 1994, waarover de Commissie een gunstig advies heeft uitgebracht.
De Commissie merkt op dat, met het oog op het volgen van een terminologie die overeenstemt met de bepalingen van artikel 17, § 3, 5° van de wet van 8 december 1992, en met het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit nr. 12 van 7 maart 1995 tot vaststelling van de bedragen die aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten worden gestort bij de aangifte van verwerkingen van persoonsgegevens, in de tekst van artikel 39 bis, § 3 van Hoofdstuk Vbis van het koninklijk besluit van 10 juli 1990, zoals ingevoerd bij artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit dat ter studie voorligt, de woorden "de doeleinden" moeten worden vervangen door de woorden "het doeleinde...".
OM DEZE REDENEN,
brengt de Commissie, onder voorbehoud van de hierboven vermelde opmerking, een gunstig advies uit.