Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders: Beslissing van 24 Augustus 1999 (België). RG 829/346

Datum :
24-08-1999
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19990824-5
Rolnummer :
829/346

Samenvatting :

Samenvatting 1

Beslissing :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
(...)
Uit de stukken blijkt dat de genaamde ...Y... Ahmed, echtgenoot van verzoekster en vader van hun minderjarig dochtertje ...Y... , op 8 augustus 1992 te .... op een gewelddadige wijze om het leven werd gebracht door de genaamde ...Z... .
Bij arrest dd. 21 april 1994 van het Hof van Assisen te ... werd ...Z... veroordeeld tot levenslange dwangarbeid en tot het betalen van 151.500 fr. (51.500 fr. morele en materiële schade ex haerede en 100.000 fr. morele schade) aan verzoekster in eigen naam, en tot het betalen van 438.000 fr. (288.000 fr. materiële schade en 150.000 fr. morele schade) aan verzoekster voor haar dochter.
Dit arrest bekwam kracht van gewijsde volgens attest afgeleverd op 27 juli 1995 door de Griffier bij het Hof van Assisen.
Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal ten overstaan van de dader zullen, gelet op diens veroordeling tot levenslange dwangarbeid, gedurende lange tijd onmogelijk zijn.
Uit de stukken voorgelegd door verzoekster en uit de toelichting ter zitting verstrekt door haar raadsman blijkt dat de financiële situatie van verzoekster zeer precair is, zodat de toekenning van een hulp zoals hierna bepaald billijk is.
OP DIE GRONDEN,
De Commissie,
Gelet op de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken, de artikelen 31 tot 37 van de wet van 1 augustus 1985, zoals gewijzigd door de wetten van 17 en 18 februari 1997, en de artikelen 28 tot 34 van het K.B. van 18 december 1986,
Kent aan de verzoekster in eigen naam een hulp toe van 100.000 frank.
Zegt dat die gelden zullen gestort worden op rekening van de heer Fernand JORIS, advocaat bij de balie te ... , die bij beschikking van het Vredegerecht van het kanton Brasschaat dd. 13 juni 1996 werd aangewezen als voorlopig bewindvoerder over de goederen van verzoekster.
Kent aan de verzoekster, als vertegenwoordigster van haar minderjarige dochter ...Y... , geboren op ... 1986, een hulp toe van 438.000 frank.
Zegt dat die gelden zullen gestort worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat de hoofdsom en intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan de meerderjarigheid of ontvoogding van de minderjarige, behoudens toelating door de daartoe bevoegde rechter.