Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 12201

Datum :
10-01-1983
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830110-15
Rolnummer :
12201

Samenvatting :

1) Wanneer de wet bepaalt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, heeft de werknemer het recht de bedongen arbeid niet te verrichten; een dergelijke wetsbepaling evenwel houdt geen verbod in arbeid te verrichten of te laten verrichten. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de bedongen arbeid tijdens een periode die de wet als schorsing aanmerkt, toch geheel of gedeeltelijk wordt verricht; op het ogenblik waarop de werknemer alsdan de overeengekomen arbeid verricht, wordt de arbeidsovereenkomst uitgevoerd. Het ongeval dat de werknemer op dat ogenblik treft, is overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet. 2) De werknemer die de bedongen arbeid verricht, voert de arbeidsovereenkomst uit, ook wanneer een wettelijke bepaling, zelfs van openbare orde, verbiedt die arbeid te verrichten. Ook al zou het Arbeidshof ten onrechte steunen op artikel 6, alinéa 1, van de Arbeidsongevallenwet, is de in het onderdeel aangevochten beslissing niettemin naar rechte verantwoord.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.