Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1976 (België)

Datum :
10-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760310-11
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de namens de gemeente door het college van burgemeester en schepenen ingediende voorziening, tegen een besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad inzake directe gemeentebelasting, wanneer de machtiging van de gemeenteraad aan het Hof niet is voorgelegd binnen de termijn bepaald bij artikel 420bis van het Wetboek van stafvordering (2). (Art. 90, 9° en 10°, en 148 Gemeentewet.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.