Hof van Cassatie: Arrest van 11 Juni 1997 (België). RG P970746F

Datum :
11-06-1997
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19970611-12
Rolnummer :
P970746F

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens te toetsen, waarvoor het niet bevoegd is.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat, krachtens het bepaalde in de artikelen 16, alinéa 5, 21, alinéa 5, en 30, alinéa 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de rechter die beslist tot handhaving van de voorlopige hechtenis, het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld moet vaststellen;
Overwegende dat het arrest erop wijst dat er dergelijke aanwijzingen voorhanden zijn, nu het, naast de in de memorie weergegeven redenen, vermeldt dat "de ernstige aanwijzingen van schuld tegen verdachte onder meer voortvloeien uit de talrijke, in het dossier opgenomen verklaringen van drugsverslaafden die verdachte als hun drugsdealer aanwijzen (...); dat de door het instituut voor hygiëne en epidemiologie verrichte analyse van de in zijn wagen genomen monsters de aanwezigheid van cannabis, heroïne en cafeïne aan het licht bracht";
Overwegende dat het middel, nu het steunt op de bewering dat de aldus verkregen getuigenverklaringen slechts mogelijk waren door de aangeklaagde onwettigheid, een onderzoek van feitelijke gegevens zou vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.