Hof van Cassatie: Arrest van 12 November 1966 (België)

Datum :
12-11-1966
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19661112-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Schendt de bewijskracht niet van het beding 25, 6°, van een verzekeringscontract dat overeenstemt met het modelcontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, luidens hetwelk aan de verzekeraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer wordt toegekend wanneer, op het ogenblik van het ongeval, het motorvoertuig werd bestuurd door een persoon die niet voldeed aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat voertuig te mogen besturen, het arrest dat, op grond van de in gemeld beding opgesomde voorbeelden, beslist dat dit, naar de bedoeling van de partijen, slechts toepasselijk is in geval een bestuurder het recht niet heeft of het recht ontnomen werd een voertuig te besturen en, bijgevolg, het geval niet bedoelt waar de bestuurder een hoeveelheid alcoholische dranken had gebruikt die deze, voorzien bij artikel 2-3, lid 1, van de wet van 1 mei 1899, bereikt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.