Hof van Cassatie: Arrest van 13 December 1977 (België)

Datum :
13-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771213-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, worden onder vermelding van gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte nauwkeurig omschreven door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat vaststelt dat de ten laste van de verdachte gelegde feiten bijzonder ernstig zijn en wijzen op zijn gevaarlijke geestestoestand, dat het onderzoek nog in zijn beginstadium is en dat moet gevreesd worden dat de verdachte met een medeverdachte samenspant om het onderzoek te dwarsbomen (1). ( Art. 2 wet van 20 april 1874. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.