Hof van Cassatie: Arrest van 13 Januari 1983 (België). RG 6639

Datum :
13-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830113-8
Rolnummer :
6639

Samenvatting :

Art. 4, alinéa 4 wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, dat luidt als volgt: "de waarde der onteigenende goederen wordt berekend zonder inachtneming van de waardevermeerdering of -vermindering die het gevolg is, hetzij van het aanleggen van de autosnelweg, hetzij van de werken die de onteigende heeft uitgevoerd na het verstrijken van de termijn van een maand, bepaald in art. 8 wet van 15 juli 1956" is volgens de wil van de wetgever, zoals dit blijkt uit de wetsgeschiedenis van de wet van 7 juli 1978, toepasselijk op de ten tijde van de inwerkingtreding van laatstgenoemde wet hangende procedures (2).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.