Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1991 (België). RG 9326

Datum :
13-11-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19911113-6
Rolnummer :
9326

Samenvatting :

Wanneer nieuwe stukken worden overgelegd na sluiting van de debatten, beoordeelt de rechter in feite of het wenselijk is de debatten te heropenen; als hij van oordeel is dat zulks niet hoeft, staat hem geen andere mogelijkheid open dan die stukken uit de rechtspleging te weren; geen schending van het recht van verdediging of van art. 6.1 Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de rechter beslist heeft de debatten niet te heropenen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.