Hof van Cassatie: Arrest van 13 September 1991 (België). RG 7233

Datum :
13-09-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910913-6
Rolnummer :
7233

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening die uit naam van een minderjarig king door zijn ouders als beheerders over de persoon en de goederen van hun kind is ingesteld, als het kind meerderjarig is op het ogenblik dat de voorziening wordt ingesteld (*); een volmacht die achteraf door het kind is gegeven aan zijn ouders om hem vanaf zijn meerderjarigheid ter zake verder te vertegenwoordigen, vermag zulks niet te verhelpen (**).

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1990 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over de door de verweerders opgeworpen grond van gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van de voorziening van de eisers optredend als beheerders over de persoon en de goederen van hun zoon Vincenzo Agostino, geboren op 30 maart 1971 :
Overwegende dat de voorziening op 4 mei 1990 werd ingesteld door de eisers optredend als "beheerders over de persoon en de goederen van hun minderjarige zoon Vincenzo Agostino", die op 1 mei 1990 meerderjarig was geworden; dat de eisers op 20 augustus ter griffie van het Hof hebben neergelegd de volmacht van hun zoon om hem ook na 1 mei 1990 in rechte te vertegenwoordigen;
Overwegende dat de voorziening ingesteld door de ouders van een na de appelbeslissing meerderjarig geworden zoon optredend als wettelijke vertegenwoordigers van hun zoon niet ontvankelijk is;
Dat een na het instellen van de voorziening door een meerderjarig geworden kind gegeven volmacht om hem "verder te vertegenwoordigen" niet tot gevolg kan hebben dat de aangevoerde wettelijke grond waarop de eisers zich beriepen om cassatieberoep in te stellen hierdoor wordt gewijzigd;
Dat de grond van gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.