Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1995 (België). RG P931431N

Datum :
14-02-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950214-7
Rolnummer :
P931431N

Samenvatting :

De betekening van een dagvaarding ten verzoeke van het Openbaar Ministerie wordt regelmatig aan de procureur des Konings gedaan wanneer degene aan wie betekend wordt ambtshalve van de bevolkingsregisters is geschrapt; de mogelijkheid dat betrokkene op een bepaald adres in den vreemde zou kunnen worden aangetroffen verplicht het Openbaar Ministerie niet desomtrent opsporingen te doen.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1993 op verzet door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser wordt ontslagen van vervolging wegens de telastlegging A.1.b :
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld :
Over het middel :
Overwegende dat de zaak ten laste van eiser regelmatig bij de Correctionele Rechtbank te Brugge aanhangig werd gemaakt door beschikking van 21 november 1989 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, waarbij eiser naar de correctionele rechtbank werd verwezen;
Dat de verdere "dagvaardingen" slechts de draagwijdte van een dagstelling hebben;
Overwegende dat, zoals door de appelrechters wordt vastgesteld en door eiser niet wordt betwist, eiser op 31 januari 1990 zijn woonplaats had te Knokke-Heist, waar hij regelmatig in de bevolkingsregisters was ingeschreven met als adres Zeedijk-Knokke 656; dat eiser slechts op 2 april 1990 ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Knokke-Heist werd geschrapt; dat de voor eiser bestemde "dagvaarding" aldus op 31 januari 1990 regelmatig met toepassing van artikel 37 van het Gerechtelijk Wetboek werd betekend;
Overwegende dat de politie er niet in slaagde de voor eiser bestemde stukken aan hem te bezorgen, daar hij, alhoewel nog steeds te Knokke-Heist ingeschreven - "ambtshalve schrapping werd gevraagd" - aldaar niet meer was aan te treffen en, volgens naar oorsprong niet bepaalde inlichtingen, "zou" woonachtig en tewerkgesteld zijn in Italië, La Fontaine Ristorante, 26 bis Franzioni Jouvenceaux, 10050 Sauze D'Oulx (TO); dat die vermelde inlichting geen "gekende" woon- of verblijfplaats aanwijst, maar enkel een mogelijkheid; dat het openbaar ministerie desomtrent geen opzoekingen moet doen en in de gegeven omstandigheden wettig vermocht te oordelen dat eiser in België of in het buitenland geen gekende woonplaats of verblijfplaats of gekozen woonplaats had;
Dat de betekening van dagstelling op 25 april 1990 regelmatig met toepassing van artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek aan de procureur des Konings te Brugge werd gedaan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.