Hof van Cassatie: Arrest van 14 Mei 1981 (België). RG 3012

Datum :
14-05-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810514-1
Rolnummer :
3012

Samenvatting :

Naar luid van art. 89 titel II, boek II, Kh. (gecoörd. wetten op de zeevaart) heeft de houder van het cognossement weliswaar uitsluitend recht op aflevering van de lading door de kapitein, maar dat recht impliceert, in beginsel, het recht op vergoeding wegens tekort of averij, nu het deswege gevorderde bedrag alleen maar de tegenwaarde is van de koopwaar die de kapitein onmogelijk kan afleveren <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.