Hof van Cassatie: Arrest van 14 November 1977 (België). RG 14684

Datum :
14-11-1977
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771114-1
Rolnummer :
14684

Samenvatting :

Artikel 15 Ger. W. bepaalt uitdrukkelijk dat de tussenkomst ook ertoe kan strekken een veroordeling te doen uitspreken. De wet van 15 mei 1932, tot wijziging van artikel 37, alinéa 2, van de wet van 25 maart 1876 houdende titel 1 van het inleidend boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, had reeds bepaald dat elke rechtbank bij welke een vordering aanhangig was gemaakt, bevoegd was om kennis te nemen van de eis in vrijwaring. Artikel 564 Ger. W. breidt deze bevoegdheid uit tot elke vordering tot tussenkomst.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.