Hof van Cassatie: Arrest van 14 November 1980 (België). RG 2789

Datum :
14-11-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801114-5
Rolnummer :
2789

Samenvatting

De uit artikel 2 van de wet van 24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien afgeleide exceptie van persoonlijk voorgebruik vereist, onder meer, dat degene die ze aanvoert het bewijs levert dat hij vóór de octrooiaanvraag reeds een volledige en praktische kennis van de uitvinding had, zodat hij in staat was ze toe te passen op het tijdstip dat het octrooi werd genomen, en dat het bezit van die kennis regelmatig en te goeder trouw was, inzonderheid dat degene die de exceptie opwerpt, de uitvinding niet onrechtmatig had verworven van de octrooinemer <1>.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.