Hof van Cassatie: Arrest van 15 April 1993 (België). RG 9596

Datum :
15-04-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930415-2
Rolnummer :
9596

Samenvatting :

Nu de exceptie van niet-uitvoering in wederkerige contracten van rechtswege geldt(1), wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen(2), brengt de cassatie van de rechterlijke beslissingen waarbij een huurovereenkomst aan de zijde van de huurder ontbonden wordt verklaard en hem een vergoeding en huurvermindering wegens genotshinder wordt toegekend, vernietiging mede van de beslissing waarbij die huurder tot betaling van achterstallige huur wordt veroordeeld. (Art. 1184 en 1741, Burgerlijk Wetboek.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.