Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1995 (België). RG P941227F

Datum :
15-02-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950215-1
Rolnummer :
P941227F

Samenvatting :

De verzekeringsinstelling die prestaties heeft verleend aan de persoon die schade heeft geleden waarvoor een derde ten dele aansprakelijk is, treedt in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd zijn ter vergoeding van dezelfde schade, ongeacht de mate waarin de getroffene aansprakelijk is verklaard.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1994 in het Duits gewezen door het Hof van Beroep te Luik en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening;
Gelet op de beschikking dd. 22 december 1994 van de Eerste Voorzitter van het Hof waarbij wordt beslist dat de rechtspleging vanaf die dag in het Frans zal worden gevoerd;
Overwegende dat de betekening van de voorziening aan de burgerlijke partij Ingrid Janssen geldt als oproeping tot bindendverklaring van het arrest;
Over het middel ... :
Overwegende dat uit artikel 136, alinéa 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen blijkt dat de verzekeringsinstelling die prestaties heeft verleend aan de getroffene, in de plaats van de rechthebbende treedt tot beloop van het geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd zijn ter vergoeding van dezelfde schade, ongeacht de mate waarin de getroffene aansprakelijk is verklaard;
Dat, derhalve, het arrest het bovenaangehaalde artikel schendt door de vordering van eiseres tot de helft te verminderen, op grond dat de getroffene, overleden echtgenoot van Ingrid Janssen, zelf aansprakelijk is voor de helft van de veroorzaakte schade;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het arrest bindend verklaard wordt voor de burgerlijke partij Ingrid Janssen;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het arrest, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van eiseres tegen verweerder, behalve in zoverre het aan haar voorbehoud verleent voor het totale bedrag van haar uitgaven;
Verklaart het arrest bindend voor de partij Ingrid Janssen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik, zitting houdende in het Duits.